Flora and fauna

Lake Vristulven is a shallow forest lake, located in the large forest Klyftamon just over 10 km south of Mariestad. The reserve includes the western part of the lake and adjacent coniferous forest and marsh areas. The lake in this part is rich in islandsand protruding skerries. The beaches are mostly stony or rocky, but in the north there are rocks and reeds.

The forest in the reserve varies from old forest to young strands of mixed coniferous forest in a fragmented pattern. However, there is a concentration of older stands on the lake´s islands and headlands and around the old Lindberg domain reserve in the south.

Below we give you information on what you can discover in the area from varying species of birds and mammals to different plants. Some rare and some more common.

Sjön Vristulven är en grund skogssjö, belägen i det stora skogsområdet Klyftamon  drygt 1 mil söder Mariestad. Reservatet omfattar sjöns västra del och anslutande barrskogs- och myrområden. Sjön är i denna del rik på öar och uppstickande skär. Stränderna är mestadels steniga eller klippiga men i norr finns gungflyn och vassar.

Skogen i reservatet varierar från gammelskog till unga bestånd av barrblandskogar i ett fragmenterat mönster. En koncentration av äldre bestånd finns dock på sjöns öar och uddar samt kring det gamla domänreservatet Lindberg i söder.

Här nedanför ger vi dig information om vad du kan upptäcka inom området  från olika fågelarter, däggdjur till olika växter. En del sällsynta och vissa mer förekommande.

Birds

Orre                                                                                          Havsörn                                                                               Fiskgjuse

                                                                      

Storlom                                                                                   Lärkfalk                                                                                 Kattuggla

                                                                        

Kungsfågel                                                                              Trana                                                                                     Tjäder

                                                                        

Mammals

Bäver                                                                                        Varg                                                                                       Vildsvin

                                                                      

Älg                                                                                             Rådjur                                                                                 Lodjur

                                                                       

Ekorre                                                                                     Mink                                                                                     Räv

                                                                      

Dovhjort                                                                                  Hare                                                                                     Grävling

                                                                      

Plants

Grön sköldmossa                                                                     Tranbär                                                                             Hjortron

                                                                               

Gammelskog                                                                       Blåbär                                                                                     Kantarell

                                                                     

Fish

Abborre                                                                                 Gädda                                                                                     Ål