Transport to Vristulvens Adventure Center

Car

There are several ways to get to us. Most people take their own cars or are driven here by taxi or by family and friends. It is important that you go to the other side of Lake Vristulven according to the information under the ”Getting here” tab.

Your car will be parked at a place called Svartvik. Before arrival we will send you a link to Google maps for directions and where to park your car. Therefore, you must provide a mobile phone number. You will after you have parked your car at the southern end of the lake in the parking area, take a walk of about 1 km to the boat mooring where you will be met at 4 pm. It is important that you are on time, as we usually have others going by boat. Please plan to carry your luggage in a backpack for easier transport. It is important that you state your  weight when booking to ensure the right life jacket.

Train

You can take the train to Skövde Travel Centrum or the Kinnekulle train with getting of at Lugnås railway station. From these places we can arrange a transfer to your accommodation with us. We take a maximum of 4 people . If you come from Skövde Travel Center, you can take the bus between Skövde  and Mariestad and get off at the Kröken bus-stop. From there you can transfer to us. Check the price. Or if you want you can hike. Look under ”Activities” and ”Walk to us” for different proposals. Or look below.

Walk to us

Come and experience wilderness life in Vristulven nature reserve. You have several options to compliment  your stay with us.

Start your adventure with a hike. Experiencing Vristulven Natur Reserve, with it-s diverse nature, will be a good start to your activity days with us. There are several variations on how far you want to hike. Plan to wear  good shoes  and a backpack. Bring something to eat and drink during your hike.

Suggestion 1: (shortest walk)

Day 1 + 3        1 km + boat transport

Here you have the shortest walk from the car park at Svartvik to the boat mooring, a stretch of about 1 km. Then a boat trip out to us. Day 3 begins with the boat trip and then a shorter hike to the parking lot of about 1 km

Total approx 2 km + boat trip

Suggestion 2:

Day 1              1 km + boat transport

Day 3              6 km

Park the car at Svartvik and take a short walk to the boat mooring and meet up  at 4 pm. A distance of about 1 km. From there you get a boat trip across the lake to us. Day 3 you hike back to your car from us on the east side of the lake, round the north part and continue down the west side to your car. A distance of about 6 km.

A total trip approx 6 km with a counter-clockwise walk around the lake + boat ride.

Suggestion 3:

Day 1              8 km

Day 3             8 km

You take the Kinnekulle train, which runs between Gothenburg and Mariestad. See the video aside. Get off at Lugnås station. This train ride is a pleasant trip that we really recommend. From Lugnås you hike up to Lugnåsberget and continue to Dyrenäs and out to Vristulvens Adventure Center. A distance of about 8 km. Day 3 you can go back the same way to Lugnås or you can hike to the  Kröken bus stop, which is between Mariestad and Skövde. A stretch of 5 km. See suggestion 5. Then you take a bus to Mariestad or Skövde.

Suggestion 4:

Day 1             8 km

Day 3            5 km

You take the Kinnekulle train to Lugnås railway station. Go over the E20 towards Lugnåsberget. Opposite the church at  the sign Dyrenäs 3, you continue to Dyrenäs. Go through the village out to Vristulvens Adventure Center. A distance of 8 km. On day 3, you can choose another way back. From the adventure center to the  Kröken bus stop, which is located between Skövde and Mariestad. From both Skövde and Mariestad you can easily continue by both train and bus. This distance from the adventure center to Kröken is 5 km.

Total 8 + 5 = 13 km

Suggestion 5:

Day 1            5 km

Day 3           5 km 

You take the bus that runs between Mariestad and Skövde. Get off at the Kröken bus stop and hike up to the adventure center on forest roads. A distance of 5 km. On day 3, you return the same way  to the  Kröken bus stop. You can then get to both Skövde or Mariestad. From there, there are both buses and trains.

Total 5 + 5 = 10 km

Suggestion 6: 

Day 1              5 km

Day 1              8 km

You take the bus to the Kröken stop and walk from there up to the adventure cente. A distance of 5 km. On day 3 you walk in the other direction to Lugnås railway station, which takes you on to Mariestad or Gothenburg.

Total 5 + 8 = 13 km

Suggestion 7: (the longest walk)

Day 1              9 km

Day 1              6 km

Day 3              5 km

Start your hike from Skövde municipality´s bathing area, where you park your car if you haven’t been driven there. You will walk around the southern part of the lake up the western side  to Vristulvens Adventure Center. A stretch of about 15 km. Flat hiking terrain of diverse nature. Your hike along paths and roads. Check-in at Vristulvens Adventure Center from 4 pm, so caculate your start time according to your ability. Day 3 you walk from us to the parking lot  your car. A distance of about 5 km.

Total 15 + 5 = 20 km

Suggestion 8: (longest walk)

Day 1              6 km

Day 3              5 km

Day 3              9 km

You start your hike at Svartvik and walk on the western side of the lake up to the adventure center. A distance of 6 km. Day 3 you return to your car, which is parked at Svartvik. You start at the adventure center and hike on the east side of the lake  round the southern end  and up the west side to the parking lot. A stretch of 14 km.

Total 6 + 14 = 20 km

Maps

We will send  maps with suggestions for suitable hiking trails to your mobile. You also get a link to Google maps for directions and where to park your car a few days before your arrival date.

During your entire stay, you have acess to a canoe to get to your car or paddle out into the nature reserve.

The above suggestions are for hiking in connection with your arrival and when you leave us. Perhaps  you don´t have a rucksack, if so just take the  shorter hike from Svartvik to the boat mooring. Once you are here on site, you have the option to borrow a rucksack and storm kitchen so you can go off and hike. You can either take your canoe and paddle out in the surroundings or  hike from different places to interesting destinations, such as an ancient forest, a wolf trap, a robber´s nest, our old village of Dyrenäs dating back to the 18th century.

Whichever you choose, you will receive map material and suggestions on suitable hiking trails. We will send  maps to your mobile before arrival or  everything will be provided when you get here.

Transport hit till Vristulvens Äventyrscenter

Bil

För att ta sig till oss finns flera alternativ. Dem flesta tar egna bilar eller får skjuts hit med taxi eller av släkt och vänner. Viktigt att ni åker till andra sidan av sjön Vristulven enligt dem uppgifter som finns under fliken ”Hitta hit”.

Er bil  parkeras vid ett ställe som heter Svartvik.  Innan ankomst skickar vi en länk till Google maps för vägbeskrivning och var ni skall parkera er bil. Därför måste ni uppge ett mobilnummer. Ni kommer efter att ni har parkerat er bil ända nere vid sjön på parkeringsytan, ta en promenad på ungefär 1 km till båtplatsen där ni får möte kl.16 av mig. Viktigt att ni håller tiden, då vi oftast har andra som skall med båten. Planera gärna att bära erat bagage i ryggsäck för lättare transport. Viktigt är att du vid beställningen uppger din kroppsvikt för rätt flytväst.

Tåg

Ni kan ta tåg  till Skövde resecentrum eller Kinnekulletåget med avstigning vid Lugnås järnvägsstation. Från dessa platser kan vi ordna transfer till erat boende hos oss. Vi tar max 4 personer. Kommer ni från Skövde resecentrum kan ni ta bussen mellan Skövde – Mariestad och stiga av vid hållplats Kröken. Därifrån kan ni få transfer till oss. Hör om pris.

Vandra

Starta ditt äventyr med en vandring. Att få uppleva Vristulvens naturreservat, med dess varierande naturtyper, blir en bra start på dina aktivitetsdagar hos oss. Det finns flera varianter på hur långt du vill vandra. Planera för bra skor på fötterna och ryggsäck. Ta gärna med något gott att äta och dricka under din vandring.

Förslag 1:   (kortaste vandringen)

Dag 1 + 3     1 km + båt transport

 Här har du den kortaste vandringen från parkeringen av bilen vid Svartvik till båtplatsen, en sträcka på ca 1 km. Därefter båttur ut till oss. Dag 3 börjar med båtturen och därefter en kortare vandring till parkeringsplatsen på ca 1 km.

Totalt ca 2 km + båttur

Förslag 2:

Dag 1       1 km + båt transport

Dag 3       6 km

Parkera bilen vid Svartvik och ta en kortare vandring till båtplatsen för möte kl.16. En sträcka på ca 1 km. Därifrån får du en båttur över sjön ut till oss. Dag 3 vandrar du tillbaka till din bil fån oss på den östra sidan, rundar den norra delen och fortsätter ner på den västra sidan till din bil. En sträcka på ca 6 km

Totalt ca 6 km med en vandring moturs runt sjön + båttur

Förslag 3:

Dag 1       8 km

Dag 3      8 km

Du åker med Kinnekulletåget, som går mellan Göteborg och Mariestad. Se filmen bredvid. Stiger av vid station Lugnås. Detta tåg är en trevlig resa som vi verkligen rekommenderar. Från Lugnås vandrar du på vägar upp till Lugnåsberget och fortsätter till Dyrenäs och ut till Vristulvens äventyrscenter. En sträcka på ca 8 km. Dag 3 kan du gå tillbaka samma sträcka till Lugnås eller så vandrar du till busshållplats Kröken, som ligger mellan Mariestad och Skövde. En sträcka på 5 km. Se förslag 5. Sedan tar du buss till Mariestad eller Skövde. Från Mariestad kan du åka buss eller Kinnekulletåget vidare. Du har samma möjligheter i Skövde att ta dig vidare med buss och tåg. Tåg från Skövde finns till både Göteborg och Stockholm. Därifrån vidare med tåg eller flyg.

Totalt 8 + 8 km = 16 km   eller  8 + 5 = 13 km

Förslag 4:

Dag 1          8 km

Dag 3         5 km

Du tar Kinnekulletåget till Lugnås järnvägsstation. Gå över E20 upp mot Lugnåsberget. Mitt emot kyrkan där skylt Dyrenäs 3 står fortsätter du till Dyrenäs. Gå genom byn ut till Vristulvens äventyrscenter. En sträcka på 8 km. Dag 3 kan du välja en annan väg tillbaka. Från äventyrscentret till busshållplats Kröken som ligger mellan Skövde och Mariestad. Från både Skövde och Mariestad kan du tadig vidare med både tåg och buss. Denna sträcka från äventyrscentret till Kröken är på 5 km.

Förslag 5:

Dag 1          5 km

Dag 3          5 km

Du tar bussen som går mellan Mariestad och Skövde. Stiger av vid busshållplats Kröken och vandrar upp till äventyrscentret på skogsvägar. En sträcka på 5 km. Dag 3 går du tillbaka samma sträcka till busshållplats Kröken. Du tar dig både till Skövde eller Mariestad. Därifrån finns både buss och tåg.

Totalt 5 + 5 km= 10 km

Förslag 6:

Dag 1          5 km

Dag 3          8 km

Du åker med buss till hållplats Kröken och vandrar därifrån upp till äventyrscentret. En sträcka på 5 km. Dag 3 går du åt andra hållet till Lugnås järnvägsstation som tar dig vidare till Mariestad eller Göteborg.

Totalt 5 + 8 km= 13 km

Förslag 7: (längsta vandringen)

Dag 1            9 km

Dag 1            6 km

Dag 3            5 km

Starta din vandring från Skövde kommuns badplats, där du parkerar din bil eller får skjuts dit. Du kommer att gå runt sjöns södra del upp på den västra sidan upp till Vristulvens äventyrscenter. En sträcka på ca 15 km. Lättvandrad terräng med varierade naturtyper. Din vandring går på stigar och vägar. Incheckning på Vristulvens äventyrscenter från kl.16, så beräkna din starttid efter din förmåga. Dag 3 vandrar du från oss till parkeringen av din bil. En sträcka på ca 5 km.

Totalt ca 20 km med en vandring medurs runt sjön.

Förslag 8: (längsta vandringen)

Dag 1          6 km

Dag 3          5 km

Dag 3          9 km

Du startar din vandring vid Svartvik och går på den västra sidan av sjön upp till äventyrscentret. En sträcka på 6 km. Dag 3 går du tillbaka till din bil som står parkerad vid Svartvik. Du börjar vid äventyrscentret och vandrar på den östra sidan av sjön och rundar den södra delen och upp på den västra sidan till parkeringsplatsen. En sträcka på 14 km.

Totalt 6 + 14 km = 20 km

 

                         

Kartor

Vi kommer att skicka över kartor med förslag på lämplig vandringsväg till din mobil. Du får också en länk till Google maps för vägbeskrivning och var du parkerar din bil några dagar innan ankomstdatum.

Du har under hela din vistelse tillgång till en kanot för att kunna ta dig till din bil eller att paddla ut i naturreservatet.

    Gör en förfrågan