About us

Vristulvens Adventure Center is a tourist company whose goal and ambition is to run a sustainable eco-oriented business with a high natural value, for individuals and small groups.

The adventure center is located in the northen part of Lake  Vristulven on a headland in the lake.

The center is located in the middle of the newly formed nature reserve Vristulven, which according to the board of the directors has a great natural value with an attractive forest area consisting of several islands, sandy beaches, marshlands and a variety of  ancient  forests and young mixed coniferous forests.

The adventure center is located in the biosphere zone of Vänerskärgården  archipelago with Kinnekulle designated by UNESCO. This is one of seven in Sweden. In addition, the European Union determined that this is a Natura 2000 area with an extra high level of protection.

We organize activites for families and smaller groups and this year we only offer glamping, luxury camping. This package is all-inclusive offering the opportunity of various  activities.

Our ambition is to run a business where you as a visitor should feel pampered,  in focus and get the information that is important, while enjoying nature and especially in a nature reserve.

The focus of the business is to cater to both body and mind.

As a visitor, you should be able to be physically active, to relax in the wilderness spa, wood-fired sauna and hot tubs, and finish with a meal either in the glazed conservatory or on the jetty at the edge of the lake. Each tent has a table and chairs. Even a fire-pit for preparing your food. All food is included and is  partially  prepared, but you cook it over an open fire.

Since we think that animals and nature are important, we donate to,  and are a member of various organizations, the World Wildlife Fund, beggar, Adopt a tiger, Greenpeace, The Swedish Outdoor Association, Mariestad Bird Club, Swedish Predator Association.

As a biosphere ambassador, every visitor receives information about the  biosphere area in which we operate.

We, Helén le Grand and Bengt Jalmselius, have been running this business for ten years. How did you come up with this idea? A great deal of commitment and a deep-rooted interest in nature and the outdoors led us to start our business. In addition, we are really competitive people with a great interest in sports. The fact that we have a unique natural area around us also makes for a good experience.

Helén has run her own hair salon in Skövde for over 30 years, which means that she shares her time between  our business and her salon. When Helén is not working, she goes to the gym and runs in the forest. She interest in food and wine.

Bengt has a long professional background in ambulance and rescue services in Skövde. He worked the last ten year as a firefighter, before retirement, mainly as an external officer in the emergency services. Taking the step from this to our business was not so difficult, as much of what we offer is reminiscent of what I was doing then. Organizing, planning, problem solving, physical activities, leadership, etc.

We have a vision and ambition to create a unique place for a wonderful nature experience combined with good food and nice people.

Sustainability mindset

We live and work in a nature reserve, a Natura 2000 site and a biosphere reserve, which obliges us to comply with the sustainability principles set out in the biosphere reserve. Recycling, using locally grown products for our meals as much is possible, preferably organic and eco-labelled, buying certain products from our producers via the REKO ring, encouraging our visitors to carpool, using public transport  wherever possible, using mini purification plants to reduce the impact on the environment. Each visitor is also provided with information about what is applicable  during their stay in the nature reserve. These are some of the measures with which we want to contribute.

We are also affiliated  with the  tourist company West Sweden and what they call  their ”Hållbarhetsklivet” or sustainability code.  As an entrepreneur, you have a goal to strive for  ecological, economic and social thinking.

Vristulvens äventyrscenter är ett turistföretag som har som mål och ambition att bedriva en hållbar eko-inriktad verksamhet med ett högt naturvärde, för enskilda personer och mindre grupper.

Äventyrscentret ligger i norra delen av sjön Vristulven på en udde intill sjökanten.

Centrat är placerat mitt i det nybildade Naturreservat Vristulven, som enligt länstyrelsens bedömning har ett stort naturvärde med en attraktiv skogssjö bestående av ett flertal öar,sandstränder,myrmarker och ett variationsrik bestånd av gammelskogar och unga barrblandskogar.

Äventyrscentret ligger i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle utsedd av UNESCO. Detta är en av sju i Sverige. Dessutom bedömer europeiska unionen att detta är ett Natura 2000 område med extra stor skyddsfaktor.

Vi ordnar aktiviteter för familjer och mindre grupper då vi i år enbart erbjuder glamping, lyxcamping. Detta paket är all inclusive där du får möjlighet till olika aktiviteter. Mat och boende ingår också. Titta in under fliken boende för mer information.

Vi har som ambition att bedriva en verksamhet där du som besökare ska känna dig omhändertagen, stå i fokus och få den information som är viktig när vi vistas i naturen och framförallt i ett naturreservat.

Målet för verksamheten är att både kropp och själ skall få sitt.
Du skall som besökare kunna vara fysiskt aktiv, koppla av i  vildmarkspa, vedeldad bastu och badtunnorna,  avsluta med en måltid antingen i det inglasade uterummet eller på bryggan vid sjökanten. Vid varje tält finns det bord och stolar. Även en eldstad för tillredning av din mat. All mat ingår och är i viss mån förbered, men du tillreder den över öppen eld.

Eftersom vi tycker att djur och natur är viktigt så både skänker vi och är medlem i olika organisationer, Världsnaturfonden, tiggerfadder, Greenpeace, friluftsfrämjandet, Mariestad fågelklubb, Svenska rovdjursföreningen.

Som biosfärambassadör så får varje besökare den information om vårat biosfärområde som vi verkar i.

Vi, Helén le Grand och Bengt  Jalmselius,  driver sedan tio år tillbaka denna verksamhet. Hur kommer man på denna idé? Ett stort engagemang och ett grundmurat natur- och friluftsintresse bidrog till att vi startade upp vår verksamhet. Dessutom är vi riktiga tävlingsmänniskor med ett stort idrottsintresse. Också  att vi har ett unikt naturområde runt omkring oss, gör att upplevelsen blir bra.

Helén driver sedan drygt 30 år en egen frisörsalong i Skövde, vilket innebär att hon delar sin tid med vår verksamhet och sin salong. När Helén inte jobbar så gäller gymmet och löpning i skogen. Mat och vin intresset är stort.

Bengt har en lång yrkesbakgrund inom ambulans och räddningstjänsten i  Skövde. Arbetade dem sista tio åren som brandmästare, innan pensionen, som framför allt yttre befäl i utryckande styrka. Att ta steget från detta till vår verksamhet var inte så svårt, då mycket av det vi erbjuder påminner om det jag sysslade med då. Organisera, planera, problemlösningar, fysiska aktiviteter, ledarskap osv.

Vi har en vision och ambition att skapa en unik plats för en härlig naturupplevelse i kombination med god mat och trevliga människor.

Hållbarhetstänk

Vi bor och verkar i ett naturreservat, Natura 2000 område och biosfärområde, vilket förpliktigar oss att efterleva det hållbarhetstänk som är uppsatt inom biosfärområdet. Källsortering, närodlade produkter till våra maträtter i möjligaste mån, helst ekologiska och krav märkta, handlar vissa produkter av våra producenter via REKO-ringen, vädjar våra besökare att samåka, använda kollektivtrafik då det är möjligt, använder minireningsverk för att minska belastningen på miljön. Varje besökare får också information om vad som gäller under deras vistelse i naturreservatet. Detta är en del av dem åtgärder vi vill bidra med.

Vi är också anslutna till turistrådet väst Sverige och deras så kallade hållbarhetsklivet. Som företagare har man en målsättning att driva detta mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt tänkande.

Hjärtligt välkomna med er beställning

Helén och Bengt